Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN NOORT B.V., KERKWEG 9 TE ZUIDLAND

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt:

 • Onder “consument” verstaan:

De particulier die niet handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep, die een offerte vraagt, materialen koopt, c.q. opdracht geeft tot levering hiervan of bestelling.

 • Onder “materialen uit voorraad” verstaan:

Materialen welke in het magazijn van de leverancier op voorraad worden gehouden en welke direct worden afgeleverd.

 • Onder “materialen op bestelling” verstaan:

Materialen welke voor de koper speciaal worden besteld of gereserveerd.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Van Noort B.V. hierna te noemen “Van Noort” en een afnemer waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

ARTIKEL 3: OFFERTES

De door Van Noort gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4: LEVERTIJD

De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presenteren. De overeengekomen levertijd is derhalve geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper Van Noort derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 5: PLAATS VAN LEVERING

Levering geschied uitsluitend in Nederland, de waddeneilanden in overleg.

Levering via Van Noort geschiedt op de begane grond op een door de afnemer aan te wijzen plaats.

Levering rechtstreeks van de fabriek c.q. de importeur aan de afnemer geschiedt op de harde weg. Kosten voortvloeiende uit aflevering op een andere plaats kunnen door Van Noort afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Levering via de online shop geschied tot aan de eerste drempel, voor verder vervoer binnen uw woning dient u zelf zorg te dragen.

ARTIKEL 6: KEURING

Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan de leverancier. Voor fabrieksmatige verpakte materialen geldt 48 uur.

Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering te melden aan Van Noort.

ARTIKEL 7: GARANTIE

7.1
Indien de koper geen consument is geldt het volgende:

a. Van Noort garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. Indien de fabrikant een afwijkende garantie geeft geldt de garantie van de fabrikant.

b. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal-, of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

c. Indien door een zaak die een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont schade wordt veroorzaakt aan personen of andere zaken, waarvoor Van Noort aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot 2x de koopprijs, de uitkering welk de aansprakelijkheids-verzekeraar van Van Noort uitbetaald. Indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Van Noort of één van haar leidinggevende ondergeschikten, geldt deze beperking niet. Verdergaande aansprakelijkheid voor schade door een gebrek in het geleverde is beperkt tot de in art. 14 lid 1 onder c genoemde limiet/uitgesloten.

d. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling en/of gebruik.

7.2
Indien de koper consument is gelden voor de verplichtingen van de verkoper de wettelijke
bepalingen.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1

De door Van Noort geleverde zaken blijven het eigendom van Van Noort, totdat de koper alle
navolgende verplichtingen uit alle met Van Noort gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Van
Noort verrichte of te verrichten diensten,

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een)
koopovereenkomst(en).

8.2
Door Van Noort afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

8.3
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Van Noort gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

8.4

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Van Noort zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

8.5

De koper verplicht zich op eerste verzoek van Van Noort:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade

en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Van Noort op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de vorderingen die Van Noort verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Van Noort

geleverde te verpanden aan Van Noort op de manier die wordt voorgeschreven in

art. 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Van Noort;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Van Noort ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normalen uitoefeningen van haar bedrijf.

ARTIKEL 9: OPSLAG

De afnemer heeft het recht om, wanneer de door hem bestelde goederen door Van Noort ter levering worden aangeboden, aan Van Noort, schriftelijk te verzoeken de betreffende goederen tot een hem conveniërend tijdstip in de magazijnen van Van Noort op te slaan. Opslag in de magazijnen van Van Noort geschiedt voor een periode van twee maanden kosteloos; voor een periode langer dan twee maanden kunnen door Van Noort kosten in rekening worden gebracht. Het risico bij zulk een opslag is voor rekening van de afnemer. Hij dient zich dan ook adequaat te verzekeren. Heeft de afnemer een verzoek als vermeld in de eerste zin gedaan, dan geschiedt de levering op afroep door de afnemer, met dien verstande dat in een zodanig geval door Van Noort een leveringstijd tussen afroep en levering kan worden aangehouden van minimaal zeven dagen.

ARTIKEL 10; EMBALLAGE

Koper is verplicht leenemballage binnen 2 weken leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichting met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten hieruit voortvloeiende voor zijn rekening. Dergelijke kosten, voorhanden kosten voortvloeiende uit een latere termijn en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

ARTIKEL 11: PRIJSVERHOGING

11.1

Indien Van Noort met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Van Noort niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Van Noort mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.Van Noort mag prijsverhogingen in

de productiefactoren doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft de koper

het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.2

Indien de koper consument is, kan hij indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, respectievelijk het bekende worden van de prijsverhoging, de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 12: BETALING

Tenzij anders is overeengekomen:

 1. Materialen uit voorraad: De betaling dient bij aflevering te geschieden.
 1. Materialen op bestelling: Van de verkoopprijs voor de te reserveren of te bestellen materialen dient 40% te worden vooruitbetaald. Over de periode vanaf de dag van de vooruitbetaling tot de overeengekomen leveringstermijn wordt over de vooruitbetaling een gedeelte van de verkoopprijs totaal 2% rente vergoed. Bij aflevering plaats of verwerking dient het resterende gedeelte van de verkoopprijs te worden voldaan.
 1. Bij het overschrijden van betalingstermijn is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden tot het opeisen van het bedrag een rente verschuldigd van wettelijke rente +2%
 1. Ingeval van liquidatie, in solventie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

ARTIKEL 13: INCASSOKOSTEN

Als de koper in gebreke of in verzuim is bij het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd, ter zake buiten gerechtelijke kosten en bedrag gelijk aan 15% van het openstaande bedrag.

Indien Van Noort aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen op deze vorm van vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

14.1

Indien de koper geen consument is, is Van Noort jegens de koper uitsluitend op de volgende wijzen aansprakelijk:

a. Voor gebreken in geleverde zaken geldt aansprakelijkheid zoals geregeld in art. 7 van deze voorwaarden. Van Noort garandeert de geleverde  
    zaken volgens art. 7 van deze voorwaarden.

b. Van Noort is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Van Noort of haar leidinggevende ondergeschikten.

c. Overigens is de aansprakelijkheid van Van Noort beperkt tot 2x het factuurbedrag.

14.2

Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van de verkoper de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 15: ANNULEREN

De koper kan de opdracht tot het leveren van materiaalbestelling niet annuleren. Annuleren van gereserveerde materialen kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg onder vergoeding van 20% van de verkoopprijs.

ARTIKEL 16: KEUKENS EN SANITAIR/MONTAGE

16.1

De ruimte, waarin de keuken of het sanitair moet worden geplaatst, dient onbelemmerd bereikt te kunnen worden voor aflevering en/of montage.

16.2

De betreffende ruimte dient op de afgesproken dag vóór de aanvang van de werkzaamheden volledig geschikt te zijn voor montage. Elektriciteit dient binnen handbereik beschikbaar te zijn. Alle bouwkundige voorzieningen, aangegeven op de tekening of vermeld in de opdrachtbevestiging, dienen te zijn uitgevoerd.

16.3

De overeengekomen montage zal geschieden op basis van de in de opdrachtbevestiging c.q. tekening vermelde indeling en maten.

16.4

Alle extra kosten, voorvloeiende uit het als nog geschikt maken van de bestelde keuken of het sanitair voor montage, komen voor rekening van de consument.

16.5

Indien op de afgesproken datum de betreffende ruimte niet geschikt is voor de montage is de consument verplicht de hierdoor ontstane kosten aan de leverancier te vergoeden.

16.6

Bij oplevering dient de consument de montagebon voor akkoord te tekenen.

ARTIKEL 17: TEGELS

17.1

Getoonde monsters zijn doorsnee - monsters.

17.2

Onder één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.

17.3

Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.

17.4

Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet-haarscheuren.

Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.

17.5

De leverancier staat er niet voor in, dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

ARTIKEL 18: AANBRENGEN VAN TEGELWERKEN

18.1

a. De te betegelen ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd te zijn dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten.

b. Indien op de afgesproken dag de betreffend ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is de consument verplicht de hierdoor ontstane kosten aan de leverancier te vergoeden.

c. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels moet worden gemaakt, komen voor rekening van de consument.

d. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.

18.2

Bij oplevering dient de consument de werkbon voor akkoord te tekenen.

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst tussen Van Noort en de koper is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 20: BEVOEGDE RECHTER

In afwijking van de wettelijke regels voor bevoegdheid van de burgerlijke rechter is Van Noort bevoegd de koper, ingeval de Rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te Rotterdam. Indien de koper consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat Van Noort zich op deze bepaling heeft beroepen te kiezen voor beslechten van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

ARTIKEL 21: BEPALINGEN ONLINESHOP

Voor aankopen via de onlineshop van vannoortzuidland.nl zijn de bovengenoemde Algemene Voorwaarden van toepassing met als aanvulling:

 • Alle op de website (www.vannoortzuidland.nl) getoonde artikelen en aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, tenzij een einddatum van de aanbieding staat vermeld op de website.
 • Vannoortzuidland.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en produktomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingsfouten.
 • Vannoortzuidland.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De prijzen in de aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven.
 • Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 • De overeenkomst tussen vannoortzuidland.nl en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en hij of zij een orderbevestiging per email heeft ontvangen.
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 • Bestelling Annuleren: Een door u geplaatste bestelling op www.vannoortzuidland.nl kan kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd worden.
 • De klant dient de bestelde produk(ten) af te halen bij Van Noort Zuidland, gelegen aan de Kerkweg 9 te Zuidland, tenzij anders overeengekomen.
 • Betaling geschiedt via iDEAL of netto contant of via PIN bij afhalen van de produkt(en).

© 2011 - 2016 Van Noort Zuidland

Webwinkel door Manieu.nl